Onze Zienswijze op het inpassingsplan N743- Elhorst-Vloedbelt

Afdeling Hengelo/Borne presenteert fietsvriendelijke route voor F35

Omweg in geplande F35

Op 22 februari hebben wij onze Zienswijze op Provinciaal Inpassingsplan (PIP)- N743 Vloedbeltverbinding bij de Provinciale Staten ingediend.

Meer ruimte voor de auto heeft nadelen
De voorgestelde nieuwe autoweg betekent een verlichting voor de dorpskern van Zenderen en zal de route voor bewoners en bedrijven van het achterliggende gebied in tijd bekorten. Daar staan nadelen tegenover:
• het gebruik van de auto wordt bevorderd, de keus voor dit vervoersmiddel zal ten nadele van andere opties gaan en is niet “STOMP” gedacht;
• de ontsluiting met de voorgestelde autoweg van de Zenderse Es en het gebied langs de
Azelerbeek ten Noordoosten van Zenderen, heeft een aanzuigende werking op bedrijvigheid in
een nu nog steeds zéér fraai en natuurlijk ingericht gebied en zal hier dus overlast gaan bezorgen voor de KWALITEIT van deze (be)leefomgeving.

Dat tweede aspect raakt recreanten, inwoners en toeristen, zoals wandelaars en fietsers, en dus schaadt dit de belangen van de doelgroep van de Fietsersbond.
Wij zijn dus geen voorstander van het voorliggende plan. Liefst zien wij alleen een “korte boog” noordelijk van Zenderen. Mocht deze PIP toch doorgang vinden, dan pleiten wij voor een minimale omvang in breedte en lengte van de Vloedbeltverbinding, met al in de eerste fase rechtstreekse aansluiting op het klaverblad Azelo van de A1. Daarbij vragen wij maximale compensatie voor het fietsverkeer. In deze zienswijze willen wij de nadelen en overlast voor fietsers tot een minimum beperken en waar mogelijk vertalen naar een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. We starten met de constatering dat het PIP niet aansluit bij bestaande Provinciale en Nationale plannen om fietsgebruik te bevorderen.

Het door ons voorgestelde tracé voor de F35
Wij vragen specifieke aandacht voor de F35. Die is nu getekend aan de west zijde van de spoorlijn met een vreemde omweg van 800 meter om het spoor te kruisen. Wij zijn van mening dat het sneller en veiliger is als deze route in de voorgestelde nieuwe situatie door Borne en Zenderen wordt geleid, langs de N743 die in deze plannen een stuk rustiger moet worden.

    De volledige tekst van onze zienswijze is te lezen via deze link.

Categorieën