Natuurlijk moet er wat gebeuren, maar niet ten koste van de doorgaande fietsroute

De Fiets en de herinrichting van het Marktplein

Brinkstraat

In december 2020 hebben wij gereageerd op de plannen voor herinrichting van het Marktplein. Met name wezen we er op dat de Brinkstraat, onderdeel van het plangebied Marktplein, deel uit maakt van de hoofdfietsverbindingsroute, die de noordwestelijke stadswijken Vossenbelt en Slangenbeek verbindt met het NS station. Dit aandachtspunt hebben wij bij diverse gelegenheden onder de aandacht gebracht van verschillende betrokkenen. De voorgestelde lintmarkt impliceert dat op woensdag en zaterdag de doorgaande fietsroute is geblokkeerd en fietsers moeten omrijden. Inmiddels (april 2021) lijkt het er op dat de Gemeenteraad toch instemt met het plan en de fietsers dus moeten omrijden als er markt is.
Een ander punt van aandacht is het fietsparkeren in de binnenstad. Het Marktplein maakt deel uit van de binnenstad van Hengelo en valt daarom onder het programma Aantrekkelijke binnenstad van de gemeente. In het programmaonderdeel Bereikbare binnenstad wordt fietsparkeren als één van de negen opgaven genoemd en beveelt het adviesbureau Goudappel Coffeng de aanleg van een aantal grote, hoogwaardige en bewaakte stallingen aan. In het rapport Bereikbare binnenstad Hengelo van de hand van Richard ter Avest van dit adviesbureau wordt het Marktplein genoemd als locatie voor de aanleg van een dergelijke fietsstalling. Het adviesbureau beveelt aan om dit mee te nemen in de herinrichting van de Markt. Daarom bevreemdt het ons dat in het ontwerp voor het nieuwe Marktplein een dergelijke fietsenstalling simpelweg en zonder verdere toelichting of argumentatie lijkt te ontbreken. Wij vinden dit een aanzienlijk gemis en nemen aan dat dit in het definitief ontwerp hersteld wordt.

Categorieën